Ompong Advisory

Pakaammo ken pakdaar kadagiti amin a kakailian: Ti PAGASA impaganetget na iti panagridam ken panagsagsagana tau amin iti isasangbay ti Super Typhoon “OMPONG” ket narway unay nga tudo ken napegges nga angin ti idalyasat na ditoy Luzon a pakairamanan iti ili tayo ken probinsiya. Ti Super Typhoon “OMPONG” ket agpegges ti angin manipud 190 kilometro continue reading : Ompong Advisory